Hệ liên thông đại học

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 hệ Liên thông, Bằng 2

(21/02/2017)

Kính gửi: sinh viên các lớp Liên thông, Bằng 2

Thông báo lịch thi lại lần 1 học phần trắc địa

(16/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Liên thông - Cầu đường bộ K56 - Quận 9

Thời khóa biểu hệ Liên thông, Bằng 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017

(23/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2

 Trang  1